programy dofinansowania OZE

program PolSEFF dla firm

Pro­gram Pol­SEFF dla firm – moż­liwa pre­mia inwe­sty­cyjna w wyso­ko­ści 15% w przy­padku inwe­sty­cji w ener­gię odna­wialną, w szcze­gól­no­ści przy wyko­rzy­sta­niu urzą­dzeń znaj­du­ją­cych się na liście LEME – finan­so­wa­nie do 1 mln Euro. Kre­dyt może sta­no­wić do 100% inwe­sty­cji z zastrze­że­niem, że na każde zain­we­sto­wane 1 Euro pro­jekt wspie­ra­jący ener­gię odna­wialną musi gene­ro­wać mini­mum 3 kWh rocz­nie. Ist­nieje także moż­li­wość finan­so­wa­nia w for­mie leasingu, co jest szcze­gól­nie kofrzystne dla firm.

Oferta jest skie­ro­wana do małych i śred­nich przed­się­biorstw zain­te­re­so­wa­nych inwe­sty­cją w urzą­dze­nia obni­ża­jące zuży­cie ener­gii lub wytwa­rza­jące ener­gię ze źró­deł odnawialnych.

Zain­te­re­so­wały Cię urzą­dze­nia z dota­cją Pro­gramu Pro­su­ment?
dowiedz się wię­cej, zadzwoń (+48 662 801 952) lub napisz do CentrumOZE.pl
Nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą!

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Wła­sny temat

Treść wia­do­mo­ści

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha