programy dofinansowania OZE

program „kredyt z klimatem”

Pro­gram „kre­dyt z kli­ma­tem” NFO­ZiGW reli­zo­wany przez BOŚ — prze­zna­czony na reali­za­cję przed­się­wzięć eko­lo­gicz­nych dla mikro­przed­się­biorstw. Pro­gram jest skie­ro­wany do wspar­cia inwe­sty­cji do kwoty 1 mln Euro, dla nastę­pu­ją­cych zadań:

  • moder­ni­za­cji indy­wi­du­al­nych sys­te­mów grzew­czych w budyn­kach miesz­kal­nych i obiek­tach wiel­ko­po­wierzch­nio­wych oraz lokal­nych ciepłowni
  • moder­ni­za­cji małych sieci ciepłowniczych
  • prac moder­ni­za­cyj­nych budyn­ków, pole­ga­ją­cych mię­dzy innymi na insta­la­cji efek­tyw­nego sys­temu wen­ty­la­cji lub chłodzenia
  • mon­taż insta­la­cji ener­gii odna­wial­nej w ist­nie­ją­cych budyn­kach lub obiek­tach prze­my­sło­wych (kolek­tory sło­neczne, pompy cie­pła, panele foto­wol­ta­iczne, dopudsz­cza się inte­gra­cję OZE z ist­nie­ją­cym źró­dłem cie­pła lub jego zamianę na OZE).
  • insta­la­cji urzą­zeń zwięk­sza­ją­cych efek­tyw­ność energetyczną

Bene­fi­cjen­tami tego pro­gramu mogą być jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego, wspól­noty i spół­dziel­nie miesz­ka­niowe, mikro­przed­się­bior­stwa oraz małe i śred­nie firmy zatrud­nia­jące do 250 pra­cow­ni­ków i mające do 50 mln EUR rocz­nego obrotu.

Okres finan­so­wa­nia jest w zakre­sie 4–10 lat, mak­sy­malny udział w finan­so­wa­niu pro­jek­tów wynosi 85%, karen­cja w spła­cie kre­dytu do 2 lat