programy dofinansowania OZE

program „Kawka”

Pro­gram „Kawka” reali­zo­wany przez WFO­ŚiGW, któ­rego bene­fi­cjen­tem są osoby prawne reali­zu­jące przed­się­wzię­cia w zakre­sie likwi­da­cji niskiej emi­sji oraz wspie­ra­jące wzrost efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i roz­wój roz­pro­szo­nych odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Osta­tecz­nym odbiorcą korzy­ści mogą być rów­nież osoby fizyczne reali­zu­jące przed­się­wzię­cia w zakre­sie pro­gramu. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje będą udo­stęp­nione po otwar­ciu kolej­nej tran­szy naboru do tego programu.