programy dofinansowania OZE

program EkoKredyt PV

Pro­gram Eko­Kre­dyt PV dostępny w BOŚ dla klien­tów indy­wi­du­al­nych, prze­zna­czony na reali­za­cję inwe­sty­cji w przy­do­mowe insta­la­cje foto­wol­ta­iczne. Ten pro­gram ofe­ruje klien­tom 20% rabatu na zakup insta­la­cji u dostaw­ców z listy part­ne­rów BOŚ Banku, kre­dyt do 100% war­to­ści iwe­sty­cji, okres kre­dy­to­wa­nia do 15 lat, marża kre­dy­towa do 3%.