programy dofinansowania OZE

program dotacji gminnych i miejskich

Pro­gram dota­cji gmin­nych i miej­skich do zmiany tra­dy­cyj­nych sys­te­mów grzew­czych na OZE, gdzie poziom dota­cji jest różny w róż­nych mia­stach, np. Gli­wice – do 4000 zł, Kato­wice – do 6000 zł, Miko­łów do 2500 zł, Cho­rzów – do 50% war­to­ści inwe­sty­cji, nie wię­cej jed­nak niż 6000 zł – prze­zna­czony dla osób fizycz­nych i wspól­not miesz­ka­nio­wych. Szcze­gó­łowe warunki dota­cji są dostępne w poszcze­gól­nych mia­stach i gmi­nach, odmienne dla każ­dej z nich.

Zain­te­re­so­wały Cię urzą­dze­nia z dota­cją Pro­gramu Pro­su­ment?
dowiedz się wię­cej, zadzwoń (+48 662 801 952) lub napisz do CentrumOZE.pl
Nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą!

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Wła­sny temat

Treść wia­do­mo­ści

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha