programy dofinansowania OZE

program dopłat NFOŚiGW do kolektorów słonecznych

Pro­gram dopłat NFO­ŚiGW do kolek­to­rów sło­necz­nych reali­zo­wany za pomocą BOŚ — sło­neczny eko kre­dyt + dota­cja do 45% kapi­tału kre­dytu ban­ko­wego – prze­zna­czony dla osób fizycz­nych i wspól­not mieszkaniowych.

Zain­te­re­so­wał Cię pro­gram dopłat NFO­ŚiGW do kolek­to­rów sło­necz­nych?
dowiedz się wię­cej, zadzwoń (+48 662 801 952) lub napisz do CentrumOZE.pl
Nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą!

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Wła­sny temat

Treść wia­do­mo­ści

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha