programy dofinansowania OZE

program „Bocian”

Pro­gram „Bocian” będzie obej­mo­wał dzia­ła­nia w zakre­sie wspie­ra­nia roz­pro­szo­nych, odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Formą dofi­nan­so­wa­nia będzie pożyczka, a bene­fi­cjen­tami przed­się­biorcy reali­zu­jący przed­się­wzię­cia z zakresu odna­wial­nych źró­deł ener­gii na tere­nie Polski.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje będą dostępne po ogło­sze­niu doku­men­ta­cji konkursowej.