programy dofinansowania OZE

kredyty z linii kredytowej Nordic Investment Bank

Kre­dyty z linii kre­dy­to­wej Nor­dic Inve­st­ment Bank (NIB) prze­zna­czone na poprawę śro­do­wi­ska natu­ral­nego poprzez m.in inwe­sty­cję w sek­to­rach zwią­za­nych z ochroną powie­trza atmos­fe­rycz­nego, na przy­kład remont ist­nie­ją­cego budynku o ile przy­czyni się to do reduk­cji emi­sji do powie­trza i poprawi efek­tyw­ność ener­ge­tyczną budynku.

Pro­gram jest kie­ro­wany do MŚP, dużych przed­się­biorstw, spół­dzielni miesz­ka­nio­wych, jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego, przed­się­biorstw komu­nal­nych. Okres kre­dy­to­wa­nia mini­mum 3 lata, jed­nak nie dłu­żej niż do 30 maja 2019. Mak­sy­malny udział NIB w finan­so­wa­niu inwe­sty­cji wynosi 50%, moż­liwa jest karen­cja spłaty kre­dytu do 2 lat.