programy dofinansowania OZE

kredyty w formule „trzeciej strony”

Kre­dyty w for­mule „trze­ciej strony reali­zo­wane przez BOŚ prze­zna­czone dla mikro­przed­się­biorstw reali­zu­ją­cych przed­się­wzię­cie eko­lo­giczne w obiek­cie inwestora.

W tym pro­gra­mie wyko­nawca inwe­sty­cji podej­muje inwe­sty­cję w obiek­cie zama­wia­ją­cego dostar­cza­jąc roz­wią­za­nia tech­niczne, orga­ni­za­cyjne oraz finan­so­wa­nie przy zało­że­niu, że zwrot inwe­sty­cji nastąpi na bazie osią­gnię­tych oszczęd­no­ści kosz­tów. Dzięki temu zama­wia­jący nie dys­po­nu­jący środ­kami finan­so­wymi na reali­za­cję inwe­sty­cji nie musi pono­sić żad­nych kosz­tów. W zamian za to wyko­nawca obciąża zama­wia­ją­cego w ter­mi­nie póź­niej­szym odpo­wied­nią opłatą , będącą czę­ścią oszczęd­no­ści osią­gnię­tych w wyniku moder­ni­za­cji. W okre­sie spłaty zama­wia­jący nie ponosi więk­szych kosz­tów eks­plo­ata­cji niż przed moder­ni­za­cją, a czę­sto w zależ­no­ści od warun­ków inwe­sty­cji już od początku par­ty­cy­puje w osią­gnię­tych oszczęd­no­ściach, a po okre­sie spłaty przej­muje obiekt i samo­dziel­nie nim zarządza.

Mak­sy­malna kwota kre­dytu wynosi do 80% kosz­tów inwe­sty­cji, okres kre­dy­to­wa­nia do 10 lat, karen­cja nie dłu­żej niż 6 mie­sięcy od daty wyko­na­nia zada­nia, opro­cen­to­wa­nie zmienne WIBOR 1M + marża.