programy dofinansowania OZE

kredyty z BOŚ

Kre­dyty z BOŚ na zakup urzą­dzeń słu­żą­cych ochro­nie śro­do­wi­ska prze­zna­czone dla osób fizycz­nych, wspól­not miesz­ka­nio­wych i mikro­przed­się­biorstw. Okres kre­dy­to­wa­nia wynosi do 8 lat, mak­sy­malna kwota kre­dytu – do 100 % kosz­tów zakupu. Opro­cen­to­wa­nie zmienne, szcze­gól­nie pre­fe­ren­cyjne przy zaku­pach u Part­ne­rów Banku.

Zain­te­re­so­wał Cię kre­dyty z BOŚt?
dowiedz się wię­cej, zadzwoń (+48 662 801 952) lub napisz do CentrumOZE.pl
Nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą!

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Wła­sny temat

Treść wia­do­mo­ści

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha