programy dofinansowania OZE

kredyt EkoOdnowa

Kre­dyt Eko­Od­nowa reali­zo­wany przez BOŚ we współ­pracy z KfW  (Kre­di­tan­staldt fur Wie­de­rau­fbau) prze­zna­czony m.in. na zwięk­sze­nie war­to­ści majątku trwa­łego mikro­przed­się­biorstw poprzez reali­za­cję inwe­sty­cji przy­ja­znych śro­do­wi­sku, w tym mię­dzy innymi wyko­rzy­sta­nie odna­wial­nych źró­deł energii.

Kre­dyt jest ofe­ro­wany przed­się­bior­com z sek­tora małych i śred­nich przed­się­biorstw, w tym mikro­przed­się­biorstw, posia­da­ją­cym rachu­nek w BOŚ, posia­da­ją­cym zdol­ność kre­dy­tową. Okres finan­so­wa­nia wynosi do 10 lat, przy czym kwota kre­dytu może się­gać 85% inwe­sty­cji jed­nak nie wię­cej niż 250000 EUR, karen­cja w spła­cie kapi­tału może wynieść do 2 lat.