programy dofinansowania OZE

Dotacje prosumenckie

Pre­fe­ren­cyjny kre­dyt na zakup i mon­taż mikro­in­sta­la­cji OZE w pro­gra­mie Pro­su­ment dostępny jest jedy­nie w Banku Ochrony Śro­do­wi­ska. Eko­Kre­dyt Pro­su­ment w BOŚ Banku wystar­to­wał 24 kwiet­nia 2015 roku. Pierw­sze wnio­ski o dota­cję zostały już rozpatrzone.

dotacje-prosument-fotowoltaika-instalacje-dachowe-farmy-pv-pompy-ciepla_SG

Pro­ce­dura zwią­zana z pozy­ska­nie dota­cji pro­su­menc­kiej jest cza­so­chłonna i wymaga zgro­ma­dze­nia pokaź­nej liczby doku­men­tów. Wystę­pu­jący o dofi­nan­so­wa­nie Pro­su­menci chęt­nie korzy­stają ze wspar­cia spe­cja­li­stów z Cen­tru­mOZE, któ­rzy przy­go­to­wują pro­jekt, nad­zo­rują mon­taż, a także przy­go­to­wują kom­pletną doku­men­ta­cję dla banku. Eko­Kre­dyt BOŚ jest opro­cen­to­wany na 1% i przy­zna­wany mak­sy­mal­nie na 15 lat.

Zgod­nie z ogól­nymi zasa­dami okre­ślo­nymi przez NFO­ŚiGW, Pro­gram Pro­su­ment i EKo­Kre­dyt w BOŚ skie­ro­wany jest do osób fizycz­nych posia­da­ją­cych prawo do dys­po­no­wa­nia budyn­kiem miesz­kal­nym jed­no­ro­dzin­nym, nawet jeśli jest on dopiero w budo­wie (posia­da­ją­cych prawo wła­sno­ści, w tym współ­wła­sność, lub użyt­ko­wa­nie wie­czy­ste). Pro­su­men­tami mogą być rów­nież wspól­noty i spół­dziel­nie miesz­ka­niowe zarzą­dza­jące budyn­kami miesz­kal­nymi wielorodzinnymi.

Warun­kiem uzy­ska­nia dota­cji i pre­fe­ren­cyj­nego kre­dytu jest mon­taż wyłącz­nie źró­dła ener­gii elek­trycz­nej (małe elek­trow­nie wia­trowe, mikro­ko­ge­ner­cja lub foto­wol­ta­ika — o mocy do 40 kWe) lub mon­taż źró­dła ener­gii elek­trycz­nej połą­czo­nego ze źró­dłem ener­gii ciepl­nej (źró­dła cie­pła opa­lane bio­masą, pompy cie­pła, kolek­tory sło­neczne — o mocy do 300 kWt). Zasady pro­gramu nie prze­wi­dują insta­la­cji wyłącz­nie źró­dła ener­gii cieplnej.

Dofi­nan­so­wa­nie jest formą dota­cji, któ­rej wyso­kość wynosi 40 pro­cent — w przy­padku źró­deł ener­gii elek­trycz­nej oraz 20 pro­cent – dla źró­deł cie­pła. Od 2016 roku dota­cja dla ener­gii elek­trycz­nej wyno­sić będzie 30%, a dla źró­deł cie­pła — 15%.

(NFO­ŚiGW, BOŚ)