programy dofinansowania OZE

dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Dopłaty do kre­dy­tów na budowę domów ener­go­osz­częd­nych - prze­zna­czony dla osób fizycz­nych i wspól­not miesz­ka­nio­wych w ramach linii LDE-2 przy współ­pracy z WFO­ŚiGW w Kato­wi­cach. Mozliwa jest dopłata do wyso­ko­ści 50 tyś. zł dla inwe­sty­cji spe­ła­nia­ją­cych szcze­gó­łowe wyma­ga­nia tech­niczne okre­ślone para­me­trem Euco < 15kWh/rok

Zain­te­re­so­wały Cię dopłaty do kre­dy­tów na budowę domów ener­go­osz­częd­nych?
dowiedz się wię­cej, zadzwoń (+48 662 801 952) lub napisz do CentrumOZE.pl
Nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą!

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Wła­sny temat

Treść wia­do­mo­ści

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha