programy dofinansowania OZE

Program Ograniczenia Niskij Emisji dla mieszkańców miasta Gliwic

Centrumoze.pl zapra­sza Miesz­kań­ców Mia­sta Gli­wic do udziału w dodat­ko­wym nabo­rze wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję zadań ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nych w ramach „Pro­gramu Ogra­ni­cza­nia Niskiej Emi­sji dla mia­sta Gliwice”

Dota­cja może być udzie­lona w kwo­cie do 80% kosztu kwa­li­fi­ko­wa­nego na reali­za­cje zadań zwią­za­nych z wymianą sta­rych sys­te­mów grzewczych.

W przy­padku zmiany sta­rego źró­dła cie­pła na pompę cie­pła można sta­rać się o uzy­ska­nie dofi­nan­so­wa­nia do ter­mo­izo­la­cji budynku (docie­ple­nie ścian, docie­ple­nie stro­po­da­chów lub dachów) oraz do wymiany sto­larki okien­nej i drzwio­wej. Na ww. zada­nia Inwe­stor może otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie do 100 % kosz­tów kwalifikowanych.

ter­min skła­da­nia wnio­sków: do 18.09.2017 r.

osoby zain­te­re­so­wane udzia­łem w pro­gra­mie pro­simy o kon­takt
»Klik­nij tutaj« aby przejść do for­mu­la­rza lub skon­tak­tuj się z nami pod nume­remi:
32 230 42 17 lub 662 801 952