programy dofinansowania OZE

do 40% dotacji do fotowoltaiki dla mieszkańców Warszawy

Dofi­nan­so­wa­nie nawet 80 proc. kosz­tów zwią­za­nych z mon­ta­żem insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych oraz innych źró­deł ener­gii odna­wial­nej zapew­nia Urząd Mia­sta War­szawy. Nabór wnio­sków o przy­zna­nie dota­cji trwa od 1 wrze­śnia 2017 r.

O dofi­nan­so­wa­nie do 80 proc. rze­czy­wi­stych kosz­tów reali­za­cji inwe­sty­cji mogą ubie­gać się jed­nostki sek­tora finan­sów publicz­nych, będące gmin­nymi lub powia­to­wymi oso­bami praw­nymi. Wspar­cie doty­czy inwe­sty­cji zwią­za­nych z wyko­rzy­sta­niem lokal­nych źró­deł ener­gii odna­wial­nej, za pomocą urzą­dzeń takich jak panele foto­wol­ta­iczne lub pompa ciepła.

Bez­zwrotne dofi­nan­so­wa­nie dla osób fizycz­nych, pod­mio­tów gospo­dar­czych i osób praw­nych wynosi do 40 proc. kosz­tów, mak­sy­mal­nie do 15 000 zło­tych kosztu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej lub 40 000 zło­tych przy zaku­pie pompy ciepła.

Szcze­gó­łowe zasady udzie­la­nia dota­cji na reali­za­cję inwe­sty­cji pole­ga­ją­cych na wyko­rzy­sta­niu lokal­nych źró­deł ener­gii odna­wial­nej okre­ślone są na stro­nach Mia­sta Sto­łecz­nego War­szawy w załącz­niku nr 5 do uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady m. st. War­szawy z dnia 15.12.2016 r.

Wnio­ski o udzie­le­nie dota­cji należy skła­dać do 31 grud­nia roku poprze­dza­ją­cego pla­no­wany rok reali­za­cji inwe­sty­cji lub do 31 marca roku, w któ­rym pla­no­wana jest reali­za­cja inwestycji.

Dla osób fizycz­nych, pod­mio­tów gospo­dar­czych i osób praw­nych – prze­wi­dziano dofi­nan­so­wa­nie do 40 proc. rze­czy­wi­stych kosztów:

 • na zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych — mak­sy­malna war­tość dota­cji udzie­lo­nej w ramach jed­nego wnio­sku nie może prze­kro­czyć 15 000 zł;
 • na zakup i mon­taż pomp cie­pła — mak­sy­malna war­tość dota­cji udzie­lo­nej w ramach jed­nego wnio­sku nie może prze­kro­czyć 40 000 zł.

Kwota dofi­nan­so­wa­nia w cało­ści tra­fia na konto użyt­kow­nika – wła­ści­ciela instalacji.

W ramach zamó­wie­nia, doradcy Cen­trumOZE.pl zapew­niają kom­plek­sową obsługę, obej­mu­jącą wszel­kie for­mal­no­ści zwią­zane z przy­go­to­wa­niem doku­men­ta­cji o dofi­nan­so­wa­nie, zło­że­niem wnio­sku oraz zaku­pem i mon­ta­żem wyko­rzy­stu­ją­cych odna­wialne źró­dła ener­gii insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych oraz pomp ciepła.

Wybie­ra­jąc współ­pracę z CentrumOZE.pl masz dostęp do:

 • pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­rzy pre­cy­zyj­nie obli­czą zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię oraz wiel­kość insta­la­cji fotowoltaicznej;
 • doświad­czo­nych dorad­ców, któ­rzy prze­pro­wa­dzą przez wszyst­kie zawi­ło­ści formalno-prawne;
 • naj­lep­szych tech­no­lo­gii, umoż­li­wia­ją­cych opty­malne wyko­rzy­sta­nie OZE;
 • spraw­dzo­nych roz­wią­zań, aby czer­pać korzy­ści z gwa­ran­cją wydaj­no­ści co naj­mniej 25 lat;
 • naj­wyż­szej jako­ści kom­po­nen­tów i montażu;
 • wygod­nego serwisu.

Pakiet usług ofe­ro­wa­nych gra­tis w ramach reali­za­cji inwe­sty­cji, obej­muje m.in.:

 • zgło­sze­nie robót budow­la­nych (jeżeli jest wymagane);
 • przy­go­to­wa­nie oraz zło­że­nie wnio­sku z wyma­ga­nymi oświad­cze­niami i załącznikami;
 • zgło­sze­nie mikro­in­sta­la­cji u ope­ra­tora sys­temu dys­try­bu­cyj­nego wraz z okre­śle­niem warun­ków przy­łą­cze­nia i wymianą licz­nika na dwukierunkowy.

osoby zain­te­re­so­wane udzia­łem w pro­gra­mie pro­simy o kon­takt
Cen­trum Odna­wial­nych Źró­deł Ener­gii – oddział w War­sza­wie –ul. Ratu­szowa 11/267 03–420 Warszawa

»Klik­nij tutaj« aby przejść do for­mu­la­rza lub skon­tak­tuj się z nami pod nume­remi:
22 856 28 47 lub 508 101 157