dofinansowanie produktów OZE

urządzenia z dotacją Programu Prosument

Pro­gram Pro­su­ment skie­ro­wany jest do osób i insty­tu­cji, które korzy­stać będą z odna­wial­nych źró­deł ener­gii na potrzeby jed­no­cze­snej pro­duk­cji i kon­sump­cji. Kon­ty­nu­uje i roz­sze­rza koń­czący się w 2014 r. pro­gram dota­cji na zakup i mon­taż kolek­to­rów sło­necz­nych.

PRO­SU­MENT będzie wspie­rał w latach 2014–2020 budowę małych insta­la­cji pro­du­ku­ją­cych na wła­sne potrzeby ener­gię ze źró­deł odna­wial­nych. Finan­so­wane będą insta­la­cje do pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej lub cie­pła wyko­rzy­stu­jące źró­dła cie­pła opa­lane bio­masą (kotły na pelet), pompy cie­pła oraz kolek­tory sło­neczne, a także sys­temy foto­wol­ta­iczne i małe elek­trow­nie wia­trowe.

Bene­fi­cjen­tami pro­gramu będą osoby fizyczne, spół­dziel­nie miesz­ka­niowe, wspól­noty miesz­ka­niowe oraz jed­nostki samo­rządu terytorialnego.

Zain­te­re­so­wał Cię pro­gram Pro­su­ment?
dowiedz się wię­cej, zadzwoń (+48 662 801 952) lub napisz do CentrumOZE.pl
Nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą!

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Wła­sny temat

Treść wia­do­mo­ści

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha