dofinansowanie produktów OZE

Pomagamy uzyskać dotację na fotowoltaikę

- Pomo­gli­śmy już wielu fir­mom uzy­skać korzystne dota­cje i zmniej­szyć koszty zuży­cia prądu – wyja­śnia Bar­tło­miej Bubiak, cer­ty­fi­ko­wany insta­la­tor sys­te­mów PV z CentrumOZE.pl. — To są oszczęd­no­ści 25 tysięcy rocz­nie, które dzięki wspar­ciu już po 5–6 latach stają się zyskiem na czy­sto. Zamiast kupo­wać drogi prąd, firmy mogą pro­du­ko­wać go same. Dzięki dota­cji z WFO­ŚiGW zwrot z inwe­sty­cji na mikro­in­sta­la­cję foto­wol­ta­iczną moż­liwy jest już w 54 miesiące!

CentrumOZE.pl ofe­ruje:

  • dobór roz­wią­za­nia „szy­tego na miarę”, pro­jek­to­wa­nie instalacji,
  • audytu ener­ge­tycz­nego w firmie/obiekcie — gratis
  • pozy­ska­nie dota­cji oraz atrak­cyj­nego finan­so­wa­nia ze środ­ków WFO­ŚiGW w Katowicach,
  • prze­pro­wa­dze­nie for­mal­no­ści zwią­za­nych z przy­łą­cze­niem insta­la­cji do sieci OSD Tauron,
  • dostawa i mon­taż urzą­dzeń, roz­ruch insta­la­cji u klienta wraz z prze­szko­le­niem personelu,
  • ser­wis gwa­ran­cyjny i pogwarancyjny.

Ofe­ro­wane insta­la­cje two­rzą kom­po­nenty wio­dą­cych producentów:

  • moduły poli­kry­sta­liczne o mocy 250Wp z 25-letnią gwa­ran­cją na spraw­ność mini­mum 80% mocy początkowej;
  • inwer­tery wio­dą­cych euro­pej­skich pro­du­cen­tów SMA, Powe­rOne lub Kaco Energy posia­da­jące mini­mum 5-letnią gwa­ran­cję pro­du­centa. Wypo­sa­żone w układ zabez­pie­czeń prze­ciw­prze­pię­cio­wych strony DC i AC zgod­nie z aktu­al­nymi warun­kami przy­łą­cze­nia OSD Tauron.
  • Kon­struk­cje mon­ta­żowe wyko­nane z trwa­łych i lek­kich ele­men­tów alu­mi­nio­wych oraz ze stali nie­rdzew­nej /dobór sys­temu mon­ta­żo­wego indy­wi­du­al­nie do kon­kret­nego dachu/.
  • Insta­la­cja foto­wol­ta­iczna nie wiąże się z jaką­kol­wiek dodat­kową wymianą insta­la­cji elek­trycz­nej, kabli czy też gniazdek.

Roz­pocz­nij pro­duk­cję ener­gii elek­trycz­nej na potrzeby wła­sne przed­się­bior­stwa i oszczę­dzaj 25 tysięcy zło­tych rocznie!

Bar­tło­miej Bubiak / CentrumOZE.pl
Cer­ty­fi­ko­wany Insta­la­tor Sys­te­mów PV. / Regio­nalny Kie­row­nik ds. Sprze­daży
kom.: 501 453 234
e-mail: b.bubiak@centrumOZE.pl

sprawdź szcze­góły http://centrumoze.pl/dotacje_WFOSiGW_fotowoltaika/

pobierz bro­szurę link http://centrumoze.pl/dotacje_WFOSiGW_fotowoltaika/download/podlacz_biznes_NET.pdf

sprawdź nasze reali­za­cję link http://centrumoze.pl/nasze-realizacje/