dofinansowanie produktów OZE

ogniwa fotowoltaiczne

Ogniwa foto­wol­ta­iczne do pro­duk­cji prądu elek­trycz­nego można zaku­pić przy wspar­ciu w postaci pre­fe­ren­cyj­nego kre­dytu lub z moż­li­wo­ścią dofi­nan­so­wa­nia. W Cen­trum OZE poznasz naj­bar­dziej korzystny spo­sób na eko­lo­giczną elek­trow­nię domową.


SPRAWDŹ DOTA­CJE! wypeł­nij for­mu­larz
Wybierz porę kontaktu

Wybierz temat

Wpisz imię i nazwisko

Podaj numer telefonu:

Wpisz adres email

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. nr. 133, poz. 883) przez CentrumOZE.pl /właścicielem marki entrumOZE.pl jest Przed­się­bior­stwo Remon­towe Urzą­dzeń Ener­ge­tycz­nych Eco­mex spółka z o.o./.

 Wyra­żam zgodę na prze­ka­zy­wa­nie mi infor­ma­cji han­dlo­wych środ­kami komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej przez CentrumOZE.pl /właścicielem marki entrumOZE.pl jest Przed­się­bior­stwo Remon­towe Urzą­dzeń Ener­ge­tycz­nych Eco­mex spółka z o.o./.

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha

Nasi eks­perci skon­tak­tują się z Tobą w ciągu 24h