dofinansowanie produktów OZE

Dotacja zależy od mocy urządzeń

Dota­cja w pro­gra­mie Pro­su­ment na pro­jekty łączące insta­la­cję do pro­duk­cji rów­no­cze­śnie ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła, jest usta­lany pro­por­cjo­nal­nie do ich mocy nominalnej.

dotacje-prosument-fotowoltaika-instalacje-dachowe-farmy-pv-pompy-ciepla_SG

Dofi­nan­so­wa­nie z NFO­ŚiGW dla przed­się­wzięć w pro­gra­mie Pro­su­ment obej­mie zakup i mon­taż nowych insta­la­cji i mikro­in­sta­la­cji odna­wial­nych źró­deł ener­gii do produkcji:

  • ener­gii elek­trycz­nej lub
  • cie­pła i ener­gii elektrycznej.

Dota­cja w ramach pro­gramu Pro­su­ment obej­muje jedną insta­la­cję lub oddzielne insta­la­cje w budyn­kach miesz­kal­nych jed­no­ro­dzin­nych lub wie­lo­ro­dzin­nych, a także wymianę ist­nie­ją­cych insta­la­cji na bar­dziej efek­tywne i przy­ja­zne śro­do­wi­sku. Pro­gram nie prze­wi­duje dofi­nan­so­wa­nia dla przed­się­wzięć pole­ga­ją­cych na zaku­pie i mon­tażu wyłącz­nie insta­la­cji źró­deł ciepła.

(NFO­ŚiGW, BOŚ)